Sàn Gỗ Kỹ Thuật Walnut

1,150,000

Kích thước: 15 x 90 x 900mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 0.864 m2/hộp

// Readmore